Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về Kiểm toán nội bộ

//Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về Kiểm toán nội bộ
z2768878562216_3b9db4c5186bc5d3fc8a7008a26ffeee
z2742018421346_92a7095da5d62016460c41df90ab7c1d
z2727226783645_51319aa5124f7229769f559848202306
z2728160460005_48bcd4197fdbed1862357c83ab776fa5
Chieu sinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS
web lon uu dai AIA 25.9
z2727367166082_7e308873eabbf96de411f9bcc7699bbc
Học thử ACCA Trực Tuyến Miễn Phí
CHUAN MUC BCTC QUOC TE IFRS

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về Kiểm toán nội bộ

Bộ Tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao là cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành lấy ý kiến từ các doanh nghiệp về dự thảo Nghị định này, xin vui lòng xem thêm TẠI ĐÂY.

Hoạt động kiểm toán nội bộ

Kiểm toán nội bộ là việc kiểm tra, đánh giá, giám sát tính đầy đủ, thích hợp và tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ.

Thông qua các hoạt động kiểm tra, đánh giá và tư vấn, kiểm toán nội bộ đưa ra các đảm bảo mang tính độc lập và các khuyến nghị liên quan đến các nội dung sau đây: Các kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm xử lý các rủi ro của đơn vị; các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của đơn vị mang tính hiệu quả và có hiệu suất cao; đơn vị đạt được các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác.

Dự thảo nêu rõ, tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ độc lập với bộ phận được kiểm toán. Trưởng kiểm toán nội bộ, kiểm toán viên nội bộ, trợ lý kiểm toán nội bộ không được đồng thời đảm nhận các công việc thuộc đối tượng của kiểm toán nội bộ; đơn vị phải đảm bảo rằng kiểm toán nội bộ không chịu bất cứ sự can thiệp nào khi thực hiện việc báo cáo và đánh giá.

Tổ chức kiểm toán nội bộ bắt buộc

Với các doanh nghiệp, đối với các công ty niêm yết, tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát hoặc trực thuộc Hội đồng quản trị có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách. Đối với doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách hoặc Hội đồng thành viên. Đối với doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, tổ chức bộ phận kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng thành viên. Trường hợp công ty con và công ty mẹ đều là đối tượng phải tổ chức kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định này thì công ty con có thể tổ chức kiểm toán nội bộ riêng hoặc nếu được sự đồng ý của công ty mẹ thì sử dụng kiểm toán nội bộ của công ty mẹ do đại hội đồng cổ đông của công ty con quyết định.

Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật chuyên ngành quy định phải tổ chức kiểm toán nội bộ thì thực hiện theo pháp luật chuyên ngành. Trường hợp pháp luật chuyên ngành đó không có quy định thì doanh nghiệp vận dụng các quy định tại Nghị định này để tổ chức kiểm toán nội bộ.

Các doanh nghiệp không thuộc đối tượng trên được khuyến khích tổ chức và kiện toàn kiểm toán nội bộ.

Các doanh nghiệp trên có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ.

(Theo Tuệ Văn. Bài viết đã được trích lọc, vui lòng xem phiên bản đầy đủ tại baochinhphu.vn)

Nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ sẽ tăng nhanh

Với Luật Kế Toán sửa đổi được Quốc Hội thông qua ngày 20/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 quy định Điều 39 về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, và sắp tới là việc ban hành Nghị định về Kiểm toán nội bộ, có thể thấy cơ quan nhà nước đã bước đầu tạo ra hành lang pháp lý ràng buộc cho việc hình thành bộ phận kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp. Ngoài ra, nhận thức của các doanh nghiệp gần đây cũng đã đề cao vai trò của kiểm toán nội bộ, xem đây là tuyến “phòng thủ” hữu hiệu giúp bảo vệ tài sản, cũng như gia tăng giá trị doanh nghiệp. Dự báo nhu cầu nhân lực kiểm toán nội bộ tại Việt Nam sẽ tăng mạnh trong thời gian sắp tới, đặc biệt là những người qua đào tạo và có chứng chỉ hành nghề kiểm toán nội bộ.

Chứng chỉ Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ CIA (Certified Internal Auditor) được cấp bởi Hiệp hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA (Institute of Internal Auditors) là chứng chỉ nghề nghiệp kiểm toán nội bộ duy nhất được công nhận trên toàn cầu.

Để tìm hiểu thêm về lợi ích, các ưu điểm nổi bật của chứng chỉ CIA cũng như việc học và thi CIA, Anh/Chị vui lòng xem thêm TẠI ĐÂY.

ACCA

Đỉnh cao nghề nghiệp về kế toán tài chính

CMA

Kỹ năng thiết yếu cho giám đốc tài chính tương lai

CIA

Chuyên sâu về kiểm toán nội bộ & quản trị rủi ro

CFA

Chuyên gia phân tích đầu tư tài chính toàn cầu

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI CHI NHÁNH

CHỌN KHÓA HỌC DÀI HẠN

CHỌN KHÓA HỌC NGẮN HẠN

HỌ VÀ TÊN*

GIỚI TÍNH* [radio* Gender default:1 "Nam" "Nữ"]

SỐ ĐIỆN THOẠI*

EMAIL*

TIN TỨC KHÁC:

    Tags:
2019-04-10T13:46:32+07:00