z3629562976395_ea37f3c03d398e5d3b02ad7266746ad0
z3632310870215_d8ad2bb011a34b6f8c4ebccde2e3e6a6
z3617194425212_bb35cd7dffcc61a406b5f8938eb341c4
z3637510300401_a2db2d837730b5f32a2077eb185b2d4a
z3610432806538_e11fbba322974635ab395f2beef95e39
z3575643892133_208c0541b1e8188e8614f13d9e064b4f
z3627534312531_43f2c826a15c4c348181ce09956a376c
z3612076589758_891ee55afbc896729857fc89e4109353
z3580476519945_d33d356ea24ff3610b847a2b12eb8079 (1)
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3580435178743_78f826454d2a78210ebf2e8ef6a80c7b
37ab7c64cda00dfe54b1

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế”

//Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế”
z3629562976395_ea37f3c03d398e5d3b02ad7266746ad0
z3632310870215_d8ad2bb011a34b6f8c4ebccde2e3e6a6
z3617194425212_bb35cd7dffcc61a406b5f8938eb341c4
z3637510300401_a2db2d837730b5f32a2077eb185b2d4a
z3610432806538_e11fbba322974635ab395f2beef95e39
z3575643892133_208c0541b1e8188e8614f13d9e064b4f
z3627534312531_43f2c826a15c4c348181ce09956a376c
z3612076589758_891ee55afbc896729857fc89e4109353
z3580476519945_d33d356ea24ff3610b847a2b12eb8079 (1)
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
z3580435178743_78f826454d2a78210ebf2e8ef6a80c7b
37ab7c64cda00dfe54b1

Khai giảng khóa học “CertIFR – Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế”

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) hiện nay được thừa nhận và áp dụng rộng rãi phục vụ cho công tác kế toán tại 166 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 16/03/2020, Bộ Tài Chính đã chính thức ký phê duyệt Đề án Áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) tại Việt Nam. Lộ trình áp dụng IFRS được xây dựng theo từng giai đoạn, trong đó một số loại hình doanh nghiệp được quyền đăng ký tự nguyện áp dụng IFRS từ năm 2022 và bắt buộc áp dụng từ năm 2025.

Để giúp nhân sự Kế toán – Tài chính chuẩn bị sẵn sàng cho lộ trình Việt Nam áp dụng IFRS, Smart Train giới thiệu khóa học “CertIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế” thông qua hình thức Blended Learning học trực tuyến tại nhà kèm ôn tập cuối khóa tại lớp.

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Smart Train vinh dự được Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chỉ định là đơn vị đào tạo Chứng chỉ Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (CertIFR). Chứng chỉ CertIFR cung cấp nền tảng cơ bản về cách lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế IFRS (ban hành bởi Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế – IASB) với những cập nhật thường xuyên và xu hướng thay đổi trong tương lai.

Học viên sẽ được tham gia phân tích nội dung của từng chuẩn mực IFRS cụ thể với các bài tập tình huống thực tiễn, làm các bài thi thử trắc nghiệm ở mỗi học phần để chuẩn bị cho bài thi chứng chỉ CertIFR do Hiệp Hội Kế Toán Công Chứng Anh quốc – ACCA cấp.

CHỨNG CHỈ CertIFR MANG LẠI GÌ?

 Nắm được cách thức áp dụng các chuẩn mực IFRS trên toàn cầu   Nắm được cách thức áp dụng IFRS vào thực tế
  Nắm được cách thức vận hành của Tổ chức Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS Foundation) những thay đổi và cập nhật thường xuyên của IFRS   Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính
 Cơ hội sở hữu chứng chỉ CertIFR danh giá từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc – ACCA   Có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, nâng cao thu nhập của bản thân

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Bản chất và cơ chế hoạt động của Uỷ ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB)

 • Nguồn gốc của Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc Tế IASB
 • Cơ cấu tổ chức của tổ chức IFRS
 • Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện hữu
 • Mục đích của báo cáo tài chính – Khuôn khổ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

2. Hiện trạng áp dụng IFRS trên toàn thế giới

 • Tóm tắt ngắn gọn về việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại các nước trên thế giới.
 • Sự phát triển của Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế và Chuẩn mực IFRS
 • Chuẩn mực IFRS với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

3. Trình bày và lợi nhuận

 • IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính
 • IFRS 15 – Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng
 • IAS 8 – Chính sách kế toán và thay đổi về ước lượng và sai sót trong kế toán

4. Kế toán tài sản và nợ – Phần 1

 • IAS 16 – Bất động sản, nhà máy và thiết bị
 • IAS 38 – Tài sản vô hình
 • IAS 40 – Tài sản đầu tư
 • IAS 36 – Lỗ do suy giảm giá trị tài sản
 • IAS 23 – Chi phí đi vay
 • IAS 20 – Kế toán cho các khoản ưu đãi tài chính từ chính phủ và trình bày sự hỗ trợ từ chính phủ
 • IAS 2 – Hàng tồn kho
 • IFRS – 16 Thuê tài sản
 • IFRS 5 – Tài sản dài hạn chờ để bán khi hoạt động gián đoạn
 • Chuyển đổi giữa Chuẩn mực IFRS với US GAAP
 • Chuyển đổi giữa Chuẩn mực IFRS với UK GAAP
 • Kế hoạch hoạt động IASB

5. Kế toán tài sản và nợ – Phần 2

 • IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý
 • IAS 32 – Các công cụ tài chính: cách trình bày
 • IFRS 9 – Các công cụ tài chính: ghi nhận và đo lường
 • IFRS 7 – Các công cụ tài chính: thuyết minh
 • IAS 37 – Dự phòng: nợ phải trả và tài sản tiềm tàng
 • IAS 10 – Các sự kiện sau niên độ báo cáo
 • IAS 19 – Lợi ích của người lao động
 • IAS 12 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • IFRS 2 – Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu
 • IAS 41 – Nông nghiệp
 • IFRS 6 – Thăm dò và định giá tài nguyên khoáng

6. Kế toán tập đoàn

 • IFRS 10 – Báo cáo tài chính hợp nhất
 • IAS 27 (đc 2011) – Các báo cáo tài chính đơn lẻ
 • IFRS 3 – Hợp nhất kinh doanh
 • IAS 28 – (đc 2011) Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh
 • IFRS 11 – Thỏa thuận liên doanh
 • IFRS 12 – Thuyết minh về lợi ích của các đơn vị khác
 • IAS 21 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 • IAS 29 – Lập BCTC trong nền kinh tế siêu lạm phát

7. Chuẩn mực thuyết minh

 • IAS 7 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • IAS 24 – Trình bày các bên liên quan
 • IAS 33 – Lãi trên mỗi cổ phiếu
 • IAS 34 – Lập báo cáo tài chính giữa niên độ
 • IFRS 4 – Hợp đồng bảo hiểm
 • IFRS 1 – Áp dụng lần đầu IFRS
 • IFRS 8 – Bộ phận kinh doanh

8. Các khác biệt mang tính nguyên tắc giữa chuẩn mực UK/US GAAP và IFRS

9. Các vấn đề hiện hành của Chuẩn mực IFRS

AI CÓ THỂ THAM DỰ KHÓA HỌC

 • Kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên viên tài chính cần kiến thức, kỹ năng đọc hiểu, lập và kiểm toán báo cáo tài chính theo IFRS
 • Những chuyên viên phân tích tài chính, đầu tư và tư vấn kế toán – tài chính – thuế
 • Sinh viên có nhu cầu xây dựng nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng lập báo cáo tài chính theo IFRS

Ghi chú: Không yêu cầu đầu vào về văn bằng chính quy hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán đối với học viên khi bắt đầu theo học Chứng chỉ này.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng: Thứ Bảy, ngày 10/9/2022
Thời lượng: 40 giờ (3 giờ/ buổi)

HỌC PHÍ VÀ ƯU ĐÃI

 • Học phí gốc:  6.600.000 VNĐ
 • Học phí ưu đãi: 5.100.000 VNĐ

(Học phí chưa bao gồm phí thi CertIFR đóng cho ACCA & tài liệu học online)

LỆ PHÍ THI & KỲ THI

 • Lệ phí thi: 255 GBP 
 • CertIFR được tổ chức thi trên máy tính với thời gian thi linh hoạt
 • Hình thức thi: trực tuyến (CBE) gồm 25 câu trắc nghiệm trong khoảng 1 tiếng
 • Điểm đạt là 50% và học viên sẽ được thi 3 lần tối đa trong 6 tháng

VÌ SAO NÊN CHỌN HỌC IFRS TẠI SMART TRAIN

 • Kinh nghiệm 12 NĂM đào tạo Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA và 6 NĂM đào tạo IFRS với hình thức public và may đo theo nhu cầu doanh nghiệp
 • Đối tác được Bộ Tài Chính, các Hiệp hội, tổ chức uy tín như: ACCA, VAA, VACPA, VNBA, HOSE, HNX, PwC, EY, Mazars, TMF…tin tưởng đồng hành trong các sự kiện cập nhật về IFRS cho cộng đồng Kế toán – Tài chính Việt Nam
 • Hơn 1,500 cá nhân và doanh nghiệp đã được đào tạo IFRS với sự hài lòng cao
 • Giảng viên có kiến thức và kinh nghiệm làm việc sâu rộng, có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn về IFRS cho các MNCs, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nhiều ngành nghề đa dạng

Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS – IFRS

“Chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS” là khóa học dành cho các Anh/ Chị đã am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS, muốn tìm hiểu kỹ thuật chuyển đổi báo cáo tài chính sang chuẩn mực quốc tế IFRS: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS – IFRS

DipIFR – Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

DipIFR dành cho học viên mong muốn sở hữu nền tảng vững chắc về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, giúp hiểu rõ khái niệm, nguyên tắc IFRS và ứng dụng vào thực tếvà áp dụng kiến thức chuyên môn vào thực tế đặc thù của quốc gia áp dụng IFRS.

MỘT SỐ SỰ KIỆN VỀ IFRS DO SMART TRAIN PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÙNG ĐỐI TÁC

Hội thảo “Giải pháp cho doanh nghiệp lần đầu áp dụng IFRS – Chia sẻ kinh nghiệm triển khai IFRS thành công” do Smart Train phối hợp cùng Bộ Tài Chính và Khu công nghiệp Amata đồng tổ chức
Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế

Smart Train phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng Khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức hội thảo “Những sai sót thường gặp khi lập và trình bày báo cáo tài chính & Một số lưu ý khi áp dụng chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế IFRS”

Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế
Hội thảo giới thiệu về CertIFR do Smart Train phối hợp cùng Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam (VACPA), PwC Việt Nam và công ty kiểm toán Việt Úc tổ chức
Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế Hội thảo Báo cáo Tài chính Quốc tế

Ngày 16/03/2020, Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam… Xem thêm

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0984 337 701 – Email: enrollment@smarttrain.edu.vn

THÔNG TIN THANH TOÁN

Sau khi đăng ký khóa học, quý học viên và doanh nghiệp thanh toán thông qua các phương thức sau:

 1. Thanh toán trực tiếp (tiền mặt, cà thẻ): tại văn phòng Smart Train Hồ Chí Minh hoặc Smart Train Hà Nội
 2. Thanh toán qua ngân hàng:
  • Chuyển khoản vào số tài khoản: 68210519
  • Ngân hàng: ACB – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
  • Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Đào Tạo Thông Minh
  • Nội dung chuyển khoản: Họ tên người học hoặc Tên tổ chức – Tên khóa học…
 3. Thanh toán thẻ online AlePay

Để xuất hóa đơn tài chính, Anh/Chị vui lòng gửi các thông tin bên dưới về địa chỉ email:  Finance@smarttrain.edu.vn

 • Tên công ty
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế

2022-08-01T17:27:17+07:00