Bộ Tài chính ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ

/, Uncategorized/Bộ Tài chính ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ
HT truc tuyen-Triển vọng & xu hướng nghề nghiệp KTQT trong Kỷ nguyên số_Banner website
HB CMA- the Future CFO_Banner Website 1920×381
Uu dai T9_Banner web
Thue nha thau_Banner website
ENGLISH FOR ACCOUNTING – FINANCE_Web
Dao tao KT TC KT cho Doanh nghiep_Banner web
KNH- Kiem toan CNTT- IT Audit_Banner Website 1920×381
Banner DV thue phong-02

Bộ Tài chính ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ

(TBTCO) – Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 67/2020/TT-BTC, áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Quy chế kiểm toán nội bộ, gồm: mục tiêu, phạm vi hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị và mối quan hệ với các bộ phận khác; trong đó có các yêu cầu về tính độc lập, khách quan, các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn, việc đảm bảo chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan khác.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Các đơn vị không phải là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được khuyến khích xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ quy định tại Phụ lục Thông tư này.

3 mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ được ban hành  kèm theo Thông tư 67 bao gồm:  Quy chế mẫu áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Phụ lục 1); Quy chế mẫu áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục 2); Quy chế mẫu áp dụng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Phụ lục 3).

Thông tư 67/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2020./.

2020-09-11T16:41:02+07:00