Tài liệu hay

/Tài liệu hay

Tài liệu từ IIA:”Kiểm toán từ xa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và hơn thế nữa.”

2020-05-05T17:04:32+07:00

Một bản tóm tắt Kiến thức […]

Tài liệu từ IIA:”Kiểm toán từ xa do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và hơn thế nữa.” 2020-05-05T17:04:32+07:00

Tải Miễn Phí Tài Liệu Khung Chuẩn Mực Hành Nghề Kiểm Toán Nội Bộ Quốc Tế IPPF

2018-03-21T09:50:40+07:00

Khung chuẩn mực hành nghề Kiểm […]

Tải Miễn Phí Tài Liệu Khung Chuẩn Mực Hành Nghề Kiểm Toán Nội Bộ Quốc Tế IPPF 2018-03-21T09:50:40+07:00