Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước được cập nhật theo quy định

//Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước được cập nhật theo quy định

Mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước được cập nhật theo quy định

Kể từ ngày 01/03/2013, mẫu giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước cũ (ban hành theo thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011) đã được thay thế bằng mẫu mới (ban hành kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013).

Hiện tại, các ngân hàng đã thực hiện áp dụng mẫu Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước mới này cho các giao dịch chuyển tiền vào ngân sách Nhà Nước.

Vui lòng tham khảo mẫu tại đây.

2016-09-06T09:09:17+07:00