Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ

//Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
e9f8cbb4a9297c772538
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4725708388685_4e23e9a155a2eed401db79b556b46f07
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4665574625685_f35af70ef1b82385ca16c100378789db
z4667475089121_a8f437e64dc635000f88f2d686682197
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1

Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính ký tắt dự thảo Nghị định 20 sửa đổi, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định trong ngày 20-4. Số tiền hồi tố, được hoàn trả cho doanh nghiệp ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng.

Ngày 20-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định đối với nội dung xử lý hồi tố cho năm 2017, 2018 theo phương án như ý kiến của đa số thành viên Chính phủ.

Khoản 3, Điều 8 Nghị định 20 nêu rõ: “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

Như vậy, nếu chi phí lãi vay vượt mức 20% tổng lợi nhuận thuần của doanh nghiệp thì khoản vượt đó không được tính vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung này đang gây ra thiệt hại đối với nguồn thu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có giao dịch liên kết, nhất là các lĩnh vực cần đầu tư vốn lớn như bất động sản, công nghệ cao, chứng khoán.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 3, Điều 8 của Nghị định theo hướng theo hướng bù trừ với nghĩa vụ thuế của các kỳ tính thuế tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm, như ý kiến các thành viên Chính phủ đã thống nhất.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính ký tắt dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định trong ngày 20-4. Số tiền hồi tố ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính cần có giải pháp quản lý chặt chẽ, chống tiêu cực tham nhũng, lợi ích nhóm khi xử lý hồi tố theo quy định của Nghị định.

Nguồn: Báo NLD

2020-04-21T14:13:30+07:00