Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ

//Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Ban hành Nghị định 20 sửa đổi trong ngày 20-4, doanh nghiệp được hoàn trả gần 5.000 tỉ

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính ký tắt dự thảo Nghị định 20 sửa đổi, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định trong ngày 20-4. Số tiền hồi tố, được hoàn trả cho doanh nghiệp ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng.

Ngày 20-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định đối với nội dung xử lý hồi tố cho năm 2017, 2018 theo phương án như ý kiến của đa số thành viên Chính phủ.

Khoản 3, Điều 8 Nghị định 20 nêu rõ: “Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế”.

Như vậy, nếu chi phí lãi vay vượt mức 20% tổng lợi nhuận thuần của doanh nghiệp thì khoản vượt đó không được tính vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung này đang gây ra thiệt hại đối với nguồn thu và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có giao dịch liên kết, nhất là các lĩnh vực cần đầu tư vốn lớn như bất động sản, công nghệ cao, chứng khoán.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính sửa đổi Khoản 3, Điều 8 của Nghị định theo hướng theo hướng bù trừ với nghĩa vụ thuế của các kỳ tính thuế tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm, như ý kiến các thành viên Chính phủ đã thống nhất.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính ký tắt dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định trong ngày 20-4. Số tiền hồi tố ước tính khoảng gần 5.000 tỉ đồng.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Bộ Tài chính cần có giải pháp quản lý chặt chẽ, chống tiêu cực tham nhũng, lợi ích nhóm khi xử lý hồi tố theo quy định của Nghị định.

Nguồn: Báo NLD

2020-04-21T14:13:30+07:00