Thay đổi phân loại tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán

//Thay đổi phân loại tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán

Thay đổi phân loại tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán

(TBTCO) – Bộ Tài chính đã hoàn tất và xin ý kiến các bộ, ngành về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó thay đổi phân loại tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán, đơn vị có lợi ích công chúng khác.
Theo Cục Quản lý, giám sát kế toán và kiểm toán (Bộ Tài chính), ngày 26/11/2019 Quốc hội đã thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi, trong đó có bổ sung quy định về đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán. Quy định này có sự khác biệt so với quy định tại Nghị định số 84.

Cụ thể: Tại Khoản 2 Điều 21 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 quy định: “Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán bao gồm công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán”.

Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 84 quy định: “Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, gồm: Công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định của pháp luật về chứng khoán, tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỹ”.

Do vậy, để đảm bảo phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84 để quy định về “đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán” cho phù hợp với Luật Chứng khoán mới năm 2019 là cần thiết.

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 84, bao gồm sửa đổi, bổ sung về “đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đơn vị có lợi ích công chúng khác”.

Cũng theo Cục Quản lý, giám sát kế toán và kiểm toán, do việc phân loại đối tượng được kiểm toán có thay đổi (công ty đại chúng quy mô không lớn trước đây được xếp vào loại đơn vị lợi ích có công chúng khác nhưng khi Luật Chứng khoán mới có hiệu lực từ 1/1/2021 sẽ được xếp vào loại đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán), do đó cần có quy định chuyển tiếp trong năm 2021 để các công ty kiểm toán đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận từ năm 2020 sẽ được thực hiện kiểm toán hết năm 2021.

Dự thảo nghị định xem tại đây.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam

 

    Tags:
2020-06-16T17:20:41+07:00