[Vietstock.vn] Triển Khai Kiểm Toán Nội Bộ Trong Các Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Việt, Cần Lưu Ý Gì?

//[Vietstock.vn] Triển Khai Kiểm Toán Nội Bộ Trong Các Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Việt, Cần Lưu Ý Gì?

[Vietstock.vn] Triển Khai Kiểm Toán Nội Bộ Trong Các Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Việt, Cần Lưu Ý Gì?

Việc triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam còn phải lưu ý đến nhiều vấn đề.

Ngày 23/11/2017, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm (IRT), Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm (ISA) phối hợp cùng Tổ chức đào tạo Smart Train, với sự hỗ trợ của Deloitte Việt Nam và Wolters Kluwer đã tổ chức hội thảo “Kinh nghiệm triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Bảo hiểm”.

Kiểm toán nội bộ được coi là tuyến phòng vệ thứ ba trong hoạt động quản lý và kiểm soát rủi ro của doanh nghiệp. Riêng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, quy định cũng nêu rõ các doanh nghiệp này phải thành lập hệ thống kiểm soát và kiểm toán nội bộ, hằng năm phải thực hiện kiểm toán nội bộ với các chi nhánh và kết quả kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ phải lưu trữ.

Hội thảo “Kinh nghiệm triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Bảo hiểm” diễn ra ngày 23/11/2017.

Tuy nhiên, theo ông Ivan Phạm – Phó TGĐ Tư vấn Quản trị Rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Deloitte Việt Nam, việc triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam còn phải lưu ý đến nhiều vấn đề.

Về mặt ban lãnh đạo và nguồn nhân lực, ông Ivan Phạm cho rằng HĐQT/Ban Giám đốc của các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam chưa hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong hoạt động kiểm toán nội bộ, cũng nhận thức chưa đúng về vai trò và giá trị của bộ phận kiểm toán nội bộ đem lại cho Công ty. Chất lượng nguồn nhân lực cho bộ phận kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp này chưa được đảm bảo.

Về quy trình, quy trình kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ chưa được xây dựng chặt chẽ, theo đúng tiêu chuẩn quốc tế; cơ chế trao đổi và báo cáo kết quả kiểm toán chưa được xây dựng một cách hiệu quả, nhằm đảm bảo thông tin được thông báo kịp thời và đầy đủ; quy trình quản lý chất lượng cho hoạt động kiểm toán nội bộ cũng chưa được xây dựng hoặc xây dựng sơ sài, không đảm bảo mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm Việt chưa thiết lập và phát triển các hồ sơ khả năng và công cụ đánh giá hiệu quả công việc cho các nhân viên kiểm toán nội bộ; chưa duy trì tham vấn thường xuyên với các kiểm toán viên độc lập để đảm bảo hợp tác hiệu quả.

Thực tế trước đó, nhiều chuyên gia về kiểm soát nội bộ đánh giá rằng các doanh nghiệp bảo hiểm hiện đang triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ chưa đồng bộ và chưa quy chuẩn. Các doanh nghiệp hoặc không có hệ thống quy chế quản lý hoàn chỉnh, hoặc có nhưng manh mún. Chẳng hạn, doanh nghiệp có hệ thống quy chế quản lý tương đối đầy đủ về tên gọi, nhưng trong các quy chế ít chứa đựng các cơ chế kiểm soát, chưa kể trong các quy chế có chứa đựng các cơ chế kiểm soát thì các quy chế quản lý này không được thực hiện triệt để và do đó, các cơ chế kiểm soát không được vận hành hoặc không được vận hành hiệu quả. Việc cập nhật rủi ro và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chưa được thực hiện thường xuyên.

Nguồn: vietstock

2018-07-10T16:21:25+00:00
.