Thu vien video

/Thu vien video
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Clip cập nhật kiến thức ACCA: “Chỉ số tài chính: Các kỹ thuật phân tích và Biểu đồ hóa dữ liệu”

2023-03-16T09:06:01+07:00
Clip cập nhật kiến thức ACCA: “Chỉ số tài chính: Các kỹ thuật phân tích và Biểu đồ hóa dữ liệu” 2023-03-16T09:06:01+07:00

Clip hội thảo trực tuyến: “Một số lưu ý khi áp dụng chuẩn mực IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng”

2023-03-16T09:16:04+07:00
Clip hội thảo trực tuyến: “Một số lưu ý khi áp dụng chuẩn mực IFRS 15: Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng” 2023-03-16T09:16:04+07:00

Clip học CMA: “Phân Tích Biến Động Ngân Sách Để Cải Thiện Hiệu Quả Kinh Doanh”

2023-03-16T09:34:45+07:00
Clip học CMA: “Phân Tích Biến Động Ngân Sách Để Cải Thiện Hiệu Quả Kinh Doanh” 2023-03-16T09:34:45+07:00

Clip học CFA: tìm hiểu “Hợp đồng phái sinh – Derivative contracts” với CFA Charterholder

2023-03-16T09:44:48+07:00
Clip học CFA: tìm hiểu “Hợp đồng phái sinh – Derivative contracts” với CFA Charterholder 2023-03-16T09:44:48+07:00

Clip cập nhật kiến thức CTP chủ đề “Quản trị Rủi ro Tài chính – Financial Risk Management”

2023-03-16T10:09:10+07:00
Clip cập nhật kiến thức CTP chủ đề “Quản trị Rủi ro Tài chính – Financial Risk Management” 2023-03-16T10:09:10+07:00

Clip chia sẻ kinh nghiệm từ một ACCA Prize Winner đang làm việc tại Kiểm toán Big4

2023-03-17T16:50:51+07:00
Clip chia sẻ kinh nghiệm từ một ACCA Prize Winner đang làm việc tại Kiểm toán Big4 2023-03-17T16:50:51+07:00

Smart Train tổ chức buổi học thử IFRS: “Kế toán giá trị hợp lý – Các lưu ý quan trọng về xác định giá trị hợp lý”

2021-05-09T10:50:10+07:00
Smart Train tổ chức buổi học thử IFRS: “Kế toán giá trị hợp lý – Các lưu ý quan trọng về xác định giá trị hợp lý” 2021-05-09T10:50:10+07:00

Clip hội thảo “Triển vọng nghề nghiệp Kế toán Quản trị trong Kỷ nguyên số” [Smart Train & IMA]

2023-03-14T15:06:24+07:00
Clip hội thảo “Triển vọng nghề nghiệp Kế toán Quản trị trong Kỷ nguyên số” [Smart Train & IMA] 2023-03-14T15:06:24+07:00

Clip hội thảo trực tuyến: IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing phối hợp VNBA và Wolters Kluwer TeamMate

2020-09-18T19:31:02+07:00
Clip hội thảo trực tuyến: IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing phối hợp VNBA và Wolters Kluwer TeamMate 2020-09-18T19:31:02+07:00