Thu vien video

/Thu vien video
home
hocthucfa home
KG chuong trinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA_website banner copy
accat3_home
109e8b783dc1e69fbfd0
bd39ca36c8b413ea4aa5
ifrs home th2
homeAIA
37ab7c64cda00dfe54b1

Smart Train tổ chức buổi học thử IFRS: “Kế toán giá trị hợp lý – Các lưu ý quan trọng về xác định giá trị hợp lý”

2021-05-09T10:50:10+07:00
Smart Train tổ chức buổi học thử IFRS: “Kế toán giá trị hợp lý – Các lưu ý quan trọng về xác định giá trị hợp lý” 2021-05-09T10:50:10+07:00

Clip hội thảo ““Triển vọng nghề nghiệp Kế toán Quản trị trong Kỷ nguyên số” [Smart Train & IMA]

2020-10-07T10:43:11+07:00
Clip hội thảo ““Triển vọng nghề nghiệp Kế toán Quản trị trong Kỷ nguyên số” [Smart Train & IMA] 2020-10-07T10:43:11+07:00

Clip hội thảo trực tuyến: IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing phối hợp VNBA và Wolters Kluwer TeamMate

2020-09-18T19:31:02+07:00
Clip hội thảo trực tuyến: IT Audit & Trends Of IT Usage In Accounting – Auditing phối hợp VNBA và Wolters Kluwer TeamMate 2020-09-18T19:31:02+07:00

Clip học thử ACCA trực tuyến chủ đề: Quản lý hàng tồn kho (Inventory Management)

2020-09-21T15:05:37+07:00
Clip học thử ACCA trực tuyến chủ đề: Quản lý hàng tồn kho (Inventory Management) 2020-09-21T15:05:37+07:00

Clip học thử CFA với chủ đề “Financial Analysis Techniques – Các kỹ thuật Phân tích Tài chính”

2020-10-16T15:49:15+07:00
Clip học thử CFA với chủ đề “Financial Analysis Techniques – Các kỹ thuật Phân tích Tài chính” 2020-10-16T15:49:15+07:00

Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Triển vọng nghề nghiệp trong chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính”

2020-07-17T09:12:01+07:00
Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Triển vọng nghề nghiệp trong chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính” 2020-07-17T09:12:01+07:00