Khai giảng khóa học “Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính năm & lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo”

//Khai giảng khóa học “Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính năm & lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo”

Khai giảng khóa học “Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính năm & lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo”

KHÓA ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM &
LẬP KẾ HOẠCH, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ DỰ BÁO
I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học, người học có thể:
Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính năm
 • Cập nhật các quy định kế toán quan trọng có liên quan đến hợp nhất báo cáo tài chính theo quy định của Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành
 • Trang bị tầm nhìn bao quát về các phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính, trong đó đi sâu vào phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính theo quy định của Việt Nam
 • Nắm rõ các vấn đề cần được hoàn thiện trong tương lai có liên quan đến các nguyên tắc kế toán hợp nhất báo cáo tài chính
 • Được chia sẻ và trao đổi về các sai sót thường gặp trong thực tế có liên quan đến hợp nhất báo cáo tài chính
 • Củng cố các kiến thức và phương pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện quy trình hợp nhất báo cáo tài chính theo thông lệ chung hiện hành trên thế giới.
Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo
 • Hiểu rõ tầm quan trọng của ngân sách
 • Có tầm nhìn và mục tiêu về ngân sách
 • Nắm vững được các khái niệm về ngân sách
 • Hiểu rõ quy trình và các bước thiết lập ngân sách hoạt động, bao gồm thiết lập biểu mẫu nhập liệu
 • Vượt qua các cản trở trong quá trình lập ngân sách
 • Xác định được các sai sót, biến động của ngân sách. Qua đó, đưa ra các dự báo và thực hiện các điều chỉnh phù hợp.
II. NỘI DUNG KHÓA HỌC
NGÀY 1 (Sáng: 08h30 – 12h00; Chiều: 13h30 – 16h30)
1. Giới thiệu những quy định chung về BCTC hợp nhất
 • Phân loại các khoản đầu tư tài chính dài hạn
 • Kỳ lập BCTC hợp nhất
 • Trách nhiệm lập BCTC hợp nhất
 • Thời hạn nộp và công khai BCTC hợp nhất
 • Xác định công ty con và quyền kiểm soát
 • Xác định tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ và cổ đông không kiểm soát trong công ty con
 • Nguyên tắc lập và trình bày BCTC hợp nhất
 • Trình tự 7 bước hợp nhất BCTC
2. Xác định giá phí hợp nhất kinh doanh và lợi thế thương mại
Cách xác định và những điểm cần lưu ý3. Nguyên tắc loại trừ khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con
Nguyên tắc loại trừ và những điểm cần lưu ý4. Nguyên tắc xác định lợi ích của cổ đông không kiểm soát
Nguyên tắc xác định và những điểm cần lưu ý5. Loại trừ các giao dịch trong nội bộ Tập đoàn
Nguyên tắc loại trừ và những điểm cần lưu ý6. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết theo phương pháp vốn chủ sở hữu
Nguyên tắc kế toán và những điểm cần lưu ý

NGÀY 2 (Sáng: 08h30 – 12h00; Chiều: 13h30 – 16h30)
1. Khái niệm về lập ngân sách

 • Mục tiêu hoạt động
 • Đặc điểm của quy trình lập ngân sách hiệu quả
 • Phân bổ nguồn lực
 • Các khái niệm về lập ngân sách khác
2. Kỹ thuật dự báo
 • Phân tích hồi quy
 • Phân tích đường cong kinh nghiệm
 • Giá trị kỳ vọng
3. Phương pháp lập ngân sách
 • Lập ngân sách dựa trên hoạt động
 • Lập ngân sách từ số 0
 • Ngân sách điều chỉnh liên tục
 • Lập ngân sách linh hoạt
4. Kế hoạch lợi nhuận hàng năm và văn bản giải thích
 • Ngân sách hoạt động
 • Ngân sách tài chính
 • Ngân sách vốn
5. Hoạch định và phân tích cấp cao
 • Kết quả kinh doanh
 • Dự toán báo cáo tài chính
 • Dự toán dòng tiền
6. Tổng kết khóa học
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Cô Công Huyền Tôn Nữ Mỹ Liên, MBA, FCCA
 • Phó Tổng Giám Đốc của Tập đoàn đa ngành tại Tp.HCM
 • Chuyên viên Tư vấn Tài chính cao cấp cho VietCapital
 • Giám đốc tài chính của Tập đoàn Anova
 • Chuyên viên Phân tích Tài chính của Công ty Xi măng Hà Tiên 1
Thầy Nguyễn Minh Trí, MBA, CPA
 • Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 • Ủy viên Ban chấp hành Hội tư vấn thuế Việt Nam
 • Trênn 30 năm kinh nghiệm công tác,nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực tài chính, kế toán, tư vấn và kiểm toán.

Để trao đổi thêm chi tiết, Quý công ty vui lòng liên hệ:
Ms. Hồ Nguyễn Phương Thúy – Phòng đào tạo Doanh nghiệp Smart Train
ĐT: (028) 3931 3333, Ext. 20 – DĐ: 0938 583 086 – Email: thuy.ho@smarttrain.edu.vn

  Tags:
2020-06-11T13:51:50+07:00