Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM
Phân tích cấu trúc chi phí và thông tin ra quyết định_Banner Website
Tổng quan về Quản lý danh mục đầu tư_website
Buổi Cập Nhật Kiến Thức_Amata_Banner Website
z5635864870758_312453d4c3f5a4f545846fd522898f01
z5635894772882_53bbabcfaee0b7e8ba19badf28879b21
z5635846687524_880989af2322a6cbc77d7695baa92c05
z5465464839747_1d31292400d741a7b9125909ce9f0507
z5575647341201_9004c475f172ef2ba8f8e3e075b3be17
ISCAccountify – Nền tảng học khóa ngắn hạn trực tuyến quốc tế_website copy
dịch vụ cho thuê phòng học hội thảo 1

Khai giảng AIA – Chuyên đề: Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM)

2024-07-03T11:32:54+07:00
Khai giảng AIA – Chuyên đề: Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) 2024-07-03T11:32:54+07:00

Khóa học Báo cáo Tài chính Hợp nhất – Consolidated Financial Statements [Khai giảng: 12/07/2024]

2024-07-02T16:44:30+07:00
Khóa học Báo cáo Tài chính Hợp nhất – Consolidated Financial Statements [Khai giảng: 12/07/2024] 2024-07-02T16:44:30+07:00

Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo

2024-07-02T16:28:37+07:00
Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo 2024-07-02T16:28:37+07:00

Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI)

2024-07-02T16:33:42+07:00
Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) 2024-07-02T16:33:42+07:00

Khóa Học “Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả – Effective Audit Report Writing “

2022-10-04T14:09:11+07:00
Khóa Học “Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả – Effective Audit Report Writing “ 2022-10-04T14:09:11+07:00

Khai giảng khóa “Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management” [Hybrid Learning]

2024-07-02T16:27:51+07:00
Khai giảng khóa “Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management” [Hybrid Learning] 2024-07-02T16:27:51+07:00

Khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro về thuế và cập nhật các quy định thuế mới 2022” [KG: 21/10/2022]

2022-09-13T12:17:59+07:00
Khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro về thuế và cập nhật các quy định thuế mới 2022” [KG: 21/10/2022] 2022-09-13T12:17:59+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2024-07-02T16:42:13+07:00
Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2024-07-02T16:42:13+07:00

Khai giảng “Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2024” [Hybrid learning]

2024-07-10T10:03:05+07:00
Khai giảng “Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2024” [Hybrid learning] 2024-07-10T10:03:05+07:00