Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM
home
hocthucfa home
KG chuong trinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA_website banner copy
accat3_home
109e8b783dc1e69fbfd0
bd39ca36c8b413ea4aa5
ifrs home th2
homeAIA
37ab7c64cda00dfe54b1

Khóa Học “Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả – Effective Audit Report Writing “

2022-10-04T14:09:11+07:00
Khóa Học “Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả – Effective Audit Report Writing “ 2022-10-04T14:09:11+07:00

Công cụ và kỹ thuật kiểm toán – Audit Tools and Techniques [KG: 11/2/2023, Hybrid]

2023-02-03T10:16:58+07:00
Công cụ và kỹ thuật kiểm toán – Audit Tools and Techniques [KG: 11/2/2023, Hybrid] 2023-02-03T10:16:58+07:00

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 5/11/2022]

2022-11-01T11:34:23+07:00
Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 5/11/2022] 2022-11-01T11:34:23+07:00

Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo

2022-10-18T10:57:31+07:00
Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo 2022-10-18T10:57:31+07:00

Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI)

2022-12-06T18:25:34+07:00
Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) 2022-12-06T18:25:34+07:00

Khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro về thuế và cập nhật các quy định thuế mới 2022” [KG: 21/10/2022]

2022-09-13T12:17:59+07:00
Khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro về thuế và cập nhật các quy định thuế mới 2022” [KG: 21/10/2022] 2022-09-13T12:17:59+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2022-11-22T10:28:40+07:00
Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2022-11-22T10:28:40+07:00

19 & 20/11/2022: khai giảng Kiểm toán công nghệ thông tin – IT Audit [Hybrid Learning]

2022-11-23T16:01:55+07:00
19 & 20/11/2022: khai giảng Kiểm toán công nghệ thông tin – IT Audit [Hybrid Learning] 2022-11-23T16:01:55+07:00

Khai giảng “Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2022” [6/12/2022, Hybrid]

2022-11-29T10:26:51+07:00
Khai giảng “Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2022” [6/12/2022, Hybrid] 2022-11-29T10:26:51+07:00