Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

Khai giảng khóa học “Kỹ thuật Xây dựng Báo Cáo Kiểm Toán Nội bộ Hiệu Quả”

2020-01-21T16:26:14+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khai giảng khóa học “Kỹ thuật Xây dựng Báo Cáo Kiểm Toán Nội bộ Hiệu Quả” 2020-01-21T16:26:14+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới”

2019-12-19T10:31:14+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới” 2019-12-19T10:31:14+07:00

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần”

2020-01-20T14:22:15+07:00

Trong tiến trình hội nhập sâu […]

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần” 2020-01-20T14:22:15+07:00

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Hệ thống Công nghệ Thông tin – IT Audit”

2019-12-19T10:31:05+07:00

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Hệ thống Công nghệ Thông tin – IT Audit” 2019-12-19T10:31:05+07:00

Khai giảng khóa học “Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính năm & lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo”

2019-09-26T15:30:49+07:00
KHÓA ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN […]

Khai giảng khóa học “Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính năm & lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” 2019-09-26T15:30:49+07:00

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm”

2019-08-06T09:31:16+07:00

Ngày 22/01/2019 vừa qua, […]

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm” 2019-08-06T09:31:16+07:00

Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019

2019-07-15T14:06:04+07:00
I. MỤC […]

Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019 2019-07-15T14:06:04+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật các quy định và hướng dẫn hợp nhất Báo cáo Tài chính”

2019-11-12T10:47:59+07:00

TỔNG QUAN […]

Khai giảng khóa học “Cập nhật các quy định và hướng dẫn hợp nhất Báo cáo Tài chính” 2019-11-12T10:47:59+07:00

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng theo chuẩn quốc tế” – 13/10/2018

2018-10-25T14:51:48+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Với […]

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Nội bộ Ứng dụng theo chuẩn quốc tế” – 13/10/2018 2018-10-25T14:51:48+07:00