Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG từ: 23/6/2023]

2023-05-11T16:51:39+07:00
Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG từ: 23/6/2023] 2023-05-11T16:51:39+07:00

Khóa Học “Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả – Effective Audit Report Writing “

2022-10-04T14:09:11+07:00
Khóa Học “Kỹ Năng Viết Báo Cáo Kiểm Toán Hiệu Quả – Effective Audit Report Writing “ 2022-10-04T14:09:11+07:00

Khai giảng AIA “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) [10/6/2023, học trực tuyến]

2023-06-02T17:52:43+07:00
Khai giảng AIA “Quản trị rủi ro doanh nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM) [10/6/2023, học trực tuyến] 2023-06-02T17:52:43+07:00

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 10/6/2023]

2023-06-01T10:06:44+07:00
Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 10/6/2023] 2023-06-01T10:06:44+07:00

Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo

2022-10-18T10:57:31+07:00
Nâng cao kỹ năng với khóa học: Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo 2022-10-18T10:57:31+07:00

Khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro về thuế và cập nhật các quy định thuế mới 2022” [KG: 21/10/2022]

2022-09-13T12:17:59+07:00
Khai giảng khóa học “Quản trị rủi ro về thuế và cập nhật các quy định thuế mới 2022” [KG: 21/10/2022] 2022-09-13T12:17:59+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2023-04-27T09:37:21+07:00
Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2023-04-27T09:37:21+07:00

19 & 20/11/2022: khai giảng Kiểm toán công nghệ thông tin – IT Audit [Hybrid Learning]

2022-11-23T16:01:55+07:00
19 & 20/11/2022: khai giảng Kiểm toán công nghệ thông tin – IT Audit [Hybrid Learning] 2022-11-23T16:01:55+07:00

Khai giảng “Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2022” [6/12/2022, Hybrid]

2022-11-29T10:26:51+07:00
Khai giảng “Cập nhật thuế và các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2022” [6/12/2022, Hybrid] 2022-11-29T10:26:51+07:00