Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

/Lưu trữ: Đào tạo ngắn hạn TP.HCM

Khai giảng khóa học “Kỹ thuật Xây dựng Báo Cáo Kiểm Toán Nội bộ Hiệu Quả”

2020-06-04T15:28:31+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khai giảng khóa học “Kỹ thuật Xây dựng Báo Cáo Kiểm Toán Nội bộ Hiệu Quả” 2020-06-04T15:28:31+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới”

2020-06-11T13:58:55+07:00

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Khai giảng khóa học “Cập nhật về Chuyển giá & Luật quản lý thuế mới” 2020-06-11T13:58:55+07:00

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần”

2020-06-11T13:59:52+07:00

Thuế Nhà Thầu nước ngoài là loại thuế phức tạp, đan xen nhiều loại thuế hiện hành và lồng ghép nhiều khái niệm thuế quốc tế

Khai giảng khóa học “Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần” 2020-06-11T13:59:52+07:00

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Hệ thống Công nghệ Thông tin – IT Audit”

2020-06-11T14:00:12+07:00

Công nghệ thông tin […]

Khai giảng khóa học “Kiểm toán Hệ thống Công nghệ Thông tin – IT Audit” 2020-06-11T14:00:12+07:00

Khai giảng khóa học “Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính năm & lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo”

2020-06-11T13:51:50+07:00
KHÓA ĐÀO TẠO
HƯỚNG DẪN […]

Khai giảng khóa học “Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính năm & lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo” 2020-06-11T13:51:50+07:00

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm”

2020-06-04T15:22:33+07:00

Ngày 22/01/2019 vừa qua, […]

Khai giảng khóa học “Đánh giá rủi ro và lập kế hoạch kiểm toán năm” 2020-06-04T15:22:33+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam”

2020-08-06T15:54:16+07:00

Khai giảng khóa học “CertIFR – Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam” 2020-08-06T15:54:16+07:00

Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019

2019-07-15T14:06:04+07:00
I. MỤC […]

Khóa học “Cập nhật các quy định và xử lý mới nhất về Thuế năm 2018 -2019 2019-07-15T14:06:04+07:00

Khai giảng khóa học “Cập nhật các quy định và hướng dẫn hợp nhất Báo cáo Tài chính”

2019-11-12T10:47:59+07:00

TỔNG QUAN […]

Khai giảng khóa học “Cập nhật các quy định và hướng dẫn hợp nhất Báo cáo Tài chính” 2019-11-12T10:47:59+07:00