Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table & Trình Bày Báo Cáo Trên Excel

//Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table & Trình Bày Báo Cáo Trên Excel
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Làm Chủ Sức Mạnh Pivot Table & Trình Bày Báo Cáo Trên Excel

Nội dung chính của khóa học:

  1. Nhận diện những cản trở trong việc lập báo cáo nhanh
  2. Giới thiệu về Pivot Table: công cụ lập báo cáo nhanh và là công cụ mạnh nhất của Excel
  3. Phân tích dữ liệu với nhiều chiều báo cáo
  4. Giới thiệu về phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn
  5. Tạo và tùy biến báo cáo bằng những phương thức trích lọc, sắp xếp và phân nhóm
  6. Phân tích so sánh và biến động
  7. Lập biểu đồ động cùng với Pivot Table
  8. Nắm được quy trình phát triển thành Dashboard trong Business Intelligence

Học phí: 3.000.000VNĐ

Thời Lượng: 1.5 ngày

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
Mr Châu Thành Tài – E: tai.chau@smarttrain.edu.vn – M: 0908 173 158

2018-11-01T13:51:32+07:00