Khóa đào tạo ngắn hạn

/Tag: Khóa đào tạo ngắn hạn
home
hocthucfa home
KG chuong trinh KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA_website banner copy
accat3_home
109e8b783dc1e69fbfd0
bd39ca36c8b413ea4aa5
ifrs home th2
homeAIA
37ab7c64cda00dfe54b1

Công cụ và kỹ thuật kiểm toán – Audit Tools and Techniques [KG: 11/2/2023, Hybrid]

2023-02-03T10:16:58+07:00
Công cụ và kỹ thuật kiểm toán – Audit Tools and Techniques [KG: 11/2/2023, Hybrid] 2023-02-03T10:16:58+07:00

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 5/11/2022]

2022-11-01T11:34:23+07:00
Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 5/11/2022] 2022-11-01T11:34:23+07:00

Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI)

2022-12-06T18:25:34+07:00
Phân tích dữ liệu sử dụng Microsoft Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) 2022-12-06T18:25:34+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2022-11-22T10:28:40+07:00
Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2022-11-22T10:28:40+07:00