Khóa đào tạo ngắn hạn

/Tag: Khóa đào tạo ngắn hạn
z4671369164960_7a09b5cfbbdea2ff9ce557758bcf5a3d (1)
e9f8cbb4a9297c772538
z4685748553587_b7a794018546919cd1c12a28804d47d9
z4725708388685_4e23e9a155a2eed401db79b556b46f07
z4734804978420_63cb6ffa33dd8898bff73a0c04b7e589
z4665574625685_f35af70ef1b82385ca16c100378789db
z4667475089121_a8f437e64dc635000f88f2d686682197
z4686269844975_a0c9a114829c644ad28508097a807930
z4704132762059_d8140b3ce40434f2840344c93d4c2bc5
z4456358181154_8174d4562886dfdf7166184a3e557340
37ab7c64cda00dfe54b1
z4694881425829_ee4eb4230fdbb95e4e9dd3be8574ace1

Khai giảng AIA “Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán hiệu quả _ Effective Audit Report Writing Skills” [23/09/2023]

2023-09-18T09:58:26+07:00
Khai giảng AIA “Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán hiệu quả _ Effective Audit Report Writing Skills” [23/09/2023] 2023-09-18T09:58:26+07:00

“Upskill” với các khóa ngắn hạn Kế toán – Kiểm toán – Tài chính [KG từ tháng 8/2023]

2023-08-03T17:09:04+07:00
“Upskill” với các khóa ngắn hạn Kế toán – Kiểm toán – Tài chính [KG từ tháng 8/2023] 2023-08-03T17:09:04+07:00

Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG từ: 12/10/2023]

2023-09-28T15:05:48+07:00
Thông thạo Phân tích dữ liệu với Power BI (Data Analytics Using Microsoft Power BI) [KG từ: 12/10/2023] 2023-09-28T15:05:48+07:00

Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 16/12/2023]

2023-09-28T14:53:24+07:00
Quản trị chi phí hiệu quả – Effective Cost Management [Hybrid Learning, Khai giảng 16/12/2023] 2023-09-28T14:53:24+07:00

Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS”

2023-09-07T16:17:53+07:00
Khai giảng khóa học “Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS” 2023-09-07T16:17:53+07:00