Tải về Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS

//Tải về Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS
AFP home
cashflow home update
hb ctp home
ST-CFA home
z4187193281964_05de9640d48d723241d7af6517233da9
cma home
cfa th4 home1
ifrs th3 home
AIA t4 home
37ab7c64cda00dfe54b1

Tải về Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS

Link tải tài liệu tại ĐÂY

Ngày 16/03/2020 vừa qua, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án áp dụng 𝗖𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗺𝘂̛̣𝗰 𝗕𝗮́𝗼 𝗰𝗮́𝗼 𝘁𝗮̀𝗶 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗲̂́ (𝗜𝗙𝗥𝗦) tại Việt Nam. Vì vậy, nhu cầu nhân sự có kiến thức, kỹ năng về IFRS trở nên vô cùng cấp bách để đáp ứng kịp sự thay đổi của thị trường.

Bộ tài chính kết hợp lấy ý kiến các chuyên gia ban hành “Bản dịch bộ thuật ngữ IFRS” trước khi trình Chính phủ thông qua và đăng ký với Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASB trong thời gian tới.

Sau thời gian chỉnh sửa, bổ sung, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và đại biểu tại Hội thảo, Bộ Tài chính vừa chính thức gửi lại Bản dịch Bộ thuật ngữ IFRS để xin ý kiến lần cuối (Bản dịch đính kèm).

2022-11-30T11:53:45+07:00