Khóa Học “Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM)”

//Khóa Học “Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM)”
website
z4398103589974_3a977af403296e7c616d092fcb603ae6
z4330074229972_d8b0a978830d0d3d995980ba7ccb28bc
CIA- KTNB_2_website
ST-CFA home
z4318280896585_158f0704494b076a775bf724248d3a44
z4397640428833_903619fca46b2c687b4ad9293966b79f
short home 2023
37ab7c64cda00dfe54b1

Khóa Học “Quản Trị Rủi Ro Doanh Nghiệp – Enterprise Risk Management (ERM)”

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Quản trị rủi ro được xem là tuyến phòng thủ thứ hai của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc giám sát việc kiểm soát của tuyến phòng thủ thứ nhất (cấp quản lý vận hành), cũng như xác định các rủi ro có thể xảy ra, xây dựng và thực hiện quy trình quản trị rủi ro hiệu quả để góp phần bảo vệ tài sản, phát hiện và phòng ngừa các sai sót và gian lận trong doanh nghiệp.

Khóa học được trình bày bởi một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị rủi ro tại Việt Nam, mang lại cho người học những kiến thức và tình huống thực tiễn áp dụng về quản trị rủi ro doanh nghiệp (Enterprise Risk Management)

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Nhân sự đang làm việc trong bộ phận Quản lý rủi roKiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Tuân thủ – Pháp
  chế Phòng chống gian lận cần nâng cao trình độ chuyên môn theo chuẩn quốc tế.
 • Nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính quan tâm tìm hiểu thêm về Quản lý rủi ro doanh nghiệp.
 • Ban Giám đốc công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Giới thiệu về quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)
 • Chiến lược rủi ro
 • Khẩu vị rủi ro
 • Văn hóa rủi ro
 • Quy trình quản lý rủi ro: 6 bước của quy trình quản trị rủi ro
  o Bước 1. Thiết lập mục tiêu
  o Bước 2. Xác định các trường hợp xảy ra
  o Bước 3. Đánh giá rủi ro
  o Bước 4. Ứng phó với rủi ro
  o Bước 5. Các thủ tục kiểm soát
  o Bước 6. Giám sát và báo cáo
 • Cấu phần quản trị rủi ro
  o Quản trị rủi ro công ty
  o Vai trò của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro
 • Những rủi ro điển hình trong quản lý tài sản
 • Các yếu tố thành công then chốt cho ERM
 • Bài học kinh nghiệm: những khó khăn khi thực hiện quản trị rủi ro
 • Quản trị rủi ro gian lận
  o Xu hướng phổ biến
  o Các loại gian lận
  o Tại sao có gian lận?
  o Cấu trúc phòng ngừa gian lận

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC:

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Xác định rủi ro có thể xảy ra, chiến lược rủi ro doanh nghiệp
 • Hạn chế hoặc phân tán rủi ro
 • Cung cấp một nền tảng chuẩn mực để đưa ra quyết định tốt hơn đối với mọi rủi ro
 • Đảm bảo những rủi ro ưu tiên cao sẽ được quản lý một cách tối ưu và mọi rủi ro khác đều được giải quyết một cách hữu hiệu và hiệu quả
 • Cung cấp cho các cấp quản lý thông tin được yêu cầu để đưa ra quyết định then chốt

HỌC PHÍ: 2,500,000 VNĐ

Thông Tin Liên Hệ:
Mr. Châu Thành Tài
Email: tai.chau@smarttrain.edu.vn – ĐT: (028) 3931 3333, Ext.27 – DĐ: 0908 173 158

 

  Tags:
2018-11-01T13:40:17+07:00