Tổng khai giảng khóa học ACCA – Kế toán Công chứng Anh Quốc

//Tổng khai giảng khóa học ACCA – Kế toán Công chứng Anh Quốc

Tổng khai giảng khóa học ACCA – Kế toán Công chứng Anh Quốc

Môn học Địa điểm Ngày khai giảng Thời gian học
ACCA MA – Management Accounting TP.HCM 04/05/2020 Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15)
Hà Nội 18/05/2020 Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15)
ACCA FA – Financial Accounting TP.HCM 06/04/2020 Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15)
Hà Nội 05/04/2020 T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
ACCA PM – Performance Management TP.HCM 04/04/2020 T6 (18:15-21:15)
T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
Hà Nội 04/01/2020 T6 (18:15 – 21:15)
T7 (13:00 – 17:00)
CN (08:00 – 17:00)
LW – Corporate and Business Law TP.HCM
ACCA FR – Financial Reporting TP.HCM 25/06/2020 T5 (18:15-21:15)
T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
Hà Nội 28/03/2020 T7: (13:00-17:00)
CN: (08:00-17:00)
ACCA TX* – Taxation TP.HCM 01/04/2020 Tối 2-4-6 (18:15 – 21:15)
Hà Nội 04/04/2020 T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
ACCA AA – Audit and Assurance TP.HCM 08/04/2020 T5 (18:15-21:15)
T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
Hà Nội
ACCA FM – Financial Management TP.HCM 09/04/2020 T5 (18:15-21:15)
T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
Hà Nội
ACCA SBL – Strategic Business Leader TP.HCM 21/03/2020 T4-6 (18:15 – 21:15)
T7 (13:00  – 17:00)
CN (08:00 – 17:00)
Hà Nội
ACCA SBR* – Strategic Business Reporting TP.HCM 26/03/2020 T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
Hà Nội 20/06/2020 T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)
ACCA AFM – Advanced Financial Management TP.HCM 27/06/2020 T7 (13:00 – 17:00)
CN (08:00 – 17:00)
ACCA APM – Advanced Performance Management TP.HCM 09/04/2020 T6 (18:15-21:15)
T7 (13:00-17:00)
CN (08:00-17:00)

 

2020-03-31T11:26:37+07:00