ACCA AA _ Audit and Assurance

fc7cdc89374df113a85c
home genz
cma th1
d98c43efb522737c2a33
home
home
home
z2987215654715_fcb5cb78e6a9fe47c02d9dc8ae59ceb1
home
37ab7c64cda00dfe54b1

ACCA AA _ Audit and Assurance

Nội Dung Môn Học

Môn AA – Audit and Assuarance (Kiểm toán và bảo đảm) giúp phát triển kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc vê quy trình thực hiện kiểm toán và những ứng dụng của nó trong bối cảnh của khuôn khổ pháp lý chuyên nghiệp.

Khi hoàn tất môn học này, học viên sẽ có khả năng:

  • Giải thích bản chất, mục đích và phạm vi công việc kiểm toán, bao gồm vai trò của kiểm toán độc lập và khuôn khảo pháp lý và đạo đức.
  • Giải thích bản chất của kiểm toán nội bộ và vai trò của kiểm toán nội bộ như một phần quản lý hiệu quả hoạt động và mối quan hện với kiểm toán độc lập.
  • Minh hoạ cách thức kiểm toán viên thu thập kiến thức về công ty và môi trường công ty, đánh giá rủi ro sai sót trọng yếu (phát sinh từ gian lận hay các bất thường khác) và lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính.
  • Mô tả và đánh giá hệ thống thông tin và kiểm soát nội bộ để xác định và thông tin các rủi ro trong kiểm toán, các hậu quả và đưa ra các khuyến nghị thích hợp.
  • Xác định và mô tả công việc và các bằng chứng cần thiết để đáp ứng mục tiêu kiểm toán và áp dụng Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế (Vương Quốc Anh và Ireland).
  • Đánh giá những phát hiện sữa đổi kế hoạch kiểm toán nếu cần.
  • Giải thích cách thức kết luận kiểm toán được trình bày trong các báo cáo kiểm toán khác nhau, giải thích các yếu tố của mỗi loại báo cáo.

Ngày Khai Giảng: 25/09/2019

Lịch Học: T6 – T7 – CN

Thời Lượng: 56 giờ

Xem thêm học bổng ưu đãi Tại đây

2019-09-19T09:01:25+07:00